Nadzór budowlany

kierownik budowy przeglądajacy plany

Nadzór budowlany pozwala na kontrolę przebiegu realizacji inwestycji budowlanej pod względem przestrzegania prawa budowlanego i warunków technicznych. Dzięki niemu inwestor ma całkowitą pewność, że każdy etap budowy został przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem, warunkami zdefiniowanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zapisami ustaw i rozporządzeń. Posiadamy stosowane uprawnienia budowlane, które umożliwiają pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopilnujemy w Państwa imieniu każdego etapu robót, poprzez kontrolę przebiegu prac, weryfikację materiałów użytych do realizacji inwestycji, pilnując jednocześnie, aby każdy następny etap przebiegał według ustalonego harmonogramu..

 

Zadania inwestorskiego nadzoru budowlanego

Pełniąc funkcję inspektora nadzoru budowlanego, mamy pełną kontrolę nad przebiegiem prac na budowie. Dzięki coraz większej wiedzy i doświadczeniu, możemy szybko reagować na zaobserwowane ewentualne odstępstwa od planu również pod kątem finansów. Kontrola poszczególnych etapów prac wraz z nadzorem finansowym pozwala zdjąć z inwestora ryzyko nadużyć ze strony wykonawców i terminowego oddania obiektu do użytku.